Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Zoekresultaten voor 'Augustinus_van_Hippo'

Orosius

Dossier presbyter in 414 bij Augustinus in Hippo. Augustinus zond hem in 415 met brieven naar Hieronymus, daarna keert hij weer naar Afrika terug. Na 418 verdwijnt hij weer even plotseling uit ons gezichtsveld als hij gekomen is. Hij is bekend geworden door zijn geschrift Geschiedenis tegen de heidenen , dat in de Middeleeuwen bijzonder invloedrijk was.Tegenwoordig wordt hij voornamelijk bestudeerd om zijn geschiedopvatting; ook is hij een bron voor Priscillianus en het priscillianisme en voor de pelagiaanse strijd.... Lees verder »

Augustinus van Hippo: pedagogie

Dossier Augustinus van Hippo (354-430) was niet alleen bisschop, theoloog, prediker en veelgevraagd adviseur, maar ook pedagoog. Hoewel dit aspect vaak minder naar voren komt, zou het geen verwondering moeten wekken als men beseft, dat Augustinus vóór zijn bekering zijn hele werkzame leven actief geweest is in het onderwijs, en dan ook op het hoogste niveau, als rhetor . Voor de christelijke Augustinus is het doel van zijn onderwijs kennis van God. De weg naar deze... Lees verder »

Augustinus van Hippo: negatief theoloog

Dossier Augustinus van Hippo (354-430) deelde aanvankelijk de aversie tegen de antropomorfe beleving van God in de toenmalige cultuur en kerk. Toen hij kennis maakte met het platonisme, leerde hij God zien als zuiver geestelijk, onveranderlijk en onbegrijpelijk. Maar nadat hij christen was geworden, schreef hij ook over een persoonlijke God die ingrijpt in de geschiedenis. De reden dat wij toch ook op katafatische (positieve) wijze over God moeten spreken, is volgens Augustinus dat wij anders... Lees verder »

Augustinus van Hippo en het neoplatonisme

Dossier Augustinus van Hippo (354-430) vertelt zelf in zijn werken dat hij ontevreden raakte over de manichese leer en in ‘platoonse boeken’ antwoorden vond die hem meer aanspraken, zoals de visie dat het kwaad de afwezigheid van het goede is. Nadat hij christen was geworden, miste hij wezenlijke zaken bij de platonisten, zoals Jezus Christus als het geïncarneerde Woord van God en als Middelaar tussen God en mensen. Maar het neoplatonisme van Plotinus en Porphyrius... Lees verder »

Augustinus van Hippo: Nederlandse vertalingen

Dossier Sinds_1989_streeft het Augustijns Instituut in Eindhoven ernaar zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met de spiritualiteit van Augustinus van Hippo (354-430). Een belangrijk middel hiertoe is de uitgave van Nederlandse vertalingen van Augustinus’ werken. Dit ambitieuze project brengt zijn eigen vraagstukken mee, maar heeft ook al rijke vrucht gedragen. Bij de activiteiten van het Instituut wordt zorgvuldig rekening gehouden met al bestaande vertalingen. ... Lees verder »

Augustinus van Hippo: preken

Dossier actief was, beginnend in 392 – kort na zijn priesterwijding in 390/391 – tot vlak voor zijn dood in 430. Zijn vriend, confrater en biograaf Possidius getuigt hiervan en wijst erop dat Augustinus reeds als priester veel volk trok met zijn preken, en later ook als bisschop, zowel in zijn eigen bisschopsstad Hippo als op andere plaatsen waar hij predikte. Possidius zegt ook dat Augustinus’ onmiddellijke omgeving meer voordeel haalde uit zijn preken dan uit zijn geschriften. ... Lees verder »

Augustinus van Hippo: visie op priesterschap

Dossier In Augustinus’ tijd begint in het westen het christelijke begrip van het ‘priesterschap’ zich te ontwikkelen. Daarvoor zijn de presbyteri  vaak nog niet meer dan assistenten van de bisschop, of wordt er juist nauwelijks tussen presbyter  en episcopus  gedifferentieerd. Augustinus borduurt voort op eerder spraakgebruik, als hij de term  sacerdotium  in toenemende mate gaat gebruiken om de eigenheid van het ambt van priester aan te geven. Priester en bisschop zijn... Lees verder »

Augustinus van Hippo: beeld van God

Dossier Evenals andere kerkvaders heeft ook Augustinus zich beziggehouden met de vraag wat het betekent dat de mens volgens Genesis 1 naar Gods beeld en gelijkenis is geschapen. Hij benadrukt de ongelijkheid tussen God en mens en stelt dat de geest het deel van de mens is waarin hij het meest op God lijkt. De eeuwige Zoon is het volmaakte beeld van de Vader. Door de zonde van (de eerste) Adam is het beeld van God... Lees verder »

Augustinus van Hippo

Dossier Augustinus leefde van 354 tot 430, en koos na lange geestelijke omzwervingen in 387 voor het kerkelijk christendom. In 396 werd hij bisschop van de stad Hippo Regius in Noord-Afrika. Vanaf het moment van zijn doop is zijn invloed in de kerk groot geweest, en zeker na zijn bisschopswijding gold hij als een autoriteit. Deze status heeft hij nooit verloren, en er is dan ook geen kerkvader van wie er zoveel geschriften in zoveel... Lees verder »

Alypius

Dossier Augustinus van Hippo. In diens Belijdenissen is de meeste informatie over hem te vinden. Ook om hem ten voorbeeld te houden aan zijn lezers, geeft Augustinus een levensecht beeld van hem. Alypius, geboren in Thagaste, nam al deel aan de gesprekken op het landgoed Cassiciacum. Hij werd in 387 gedoopt in Milaan en stichtte samen met Augustinus een klooster in Thagaste, van welke plaats hij enige jaren later bisschop werd. Hij was aanwezig bij een conferentie... Lees verder »