Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Jan Brouwers
Dossiers » Oud-katholieke kerk

Oud-katholieke kerk

De oud-katholieke kerk van Nederland is een kerkgenootschap dat zich in 1723 van de rooms-katholieke kerk afscheidde. Dit gebeurde door zonder instemming van Rome wijden van een aartsbisschop van Utrecht. Naast het aartsbisdom Utrecht kent de oud-katholieke kerk van Nederland het bisdom Haarlem. Het bestuur van de kerk is in handen van het Collegiaal Bestuur. Dit bestaat uit de bisschoppen en vertegenwoordigers van de geestelijkheid en leken.

Sinds de afscheiding in 1723 heeft de oud-katholieke kerk zich in een eigen richting ontwikkeld. De leer en de liturgie wijken af van die van de rooms-katholieke kerk. Zo is het priesters bijvoorbeeld toegestaan om te trouwen en kunnen vrouwen tot diaken, priester en bisschop worden gewijd.

Belangrijk punt van onenigheid tussen de oud-katholieke en de rooms-katholieke kerk is het dogma van de onfeilbaarheid van de paus. De afkondiging van dit dogma, in 1870, leidde in verschillende Europese landen tot afsplitsingen van de rooms-katholieke kerk. Dit was onder meer het geval in Duitsland en Zwitserland. In 1889 verenigden zij zich in de Unie van Utrecht. Sindsdien hebben verschillende andere oud-katholieke kerken zich hierbij aangesloten. Lees verder »